תקנון

תקנון "פרקטיקה – בית ספר לפרקטיקה משפטית בע"מ"

תנאים

רכישת הכרטיס/ים ו/או ההשתתפות, כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות, שכן כל שימוש ו/או רכישה באתר זה לרבות בדף הנחיתה ו/או בדף התשלום אשר ייקראו כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוהן כלשון נקבה כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו בית ספר לפרקטיקה משפטית (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט לערבי עיון, כנסים והשתלמויות מקצועיות בתחום המשפט (להלן: "אירוע").באמצעות אתר זה תוכלו לרכוש באמצעות כרטיס אשראי. כרטיס בית ספר לפרקטיקה משפטית שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות שינויים במבנה האירוע והמשתתפים בו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י בית ספר לפרקטיקה משפטית. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר ההרשמה מאובטח באמצעות פרוטוקול  SSL. לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 03-7711770 ו/או בדו"אל : practika@shayeanat.com.

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן- "בית ספר לפרקטיקה משפטית ח.פ. 514125343." "מזמין" או "משתמש" -אדם המזמין כרטיס לכנס באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר כנס – כנס ו/או אירוע ו/או סדנה ו/או השתלמות ו/או הרצאה ו/או קורס אשר הופקו ע"י בית ספר לפרקטיקה ואשר מוצעים למכירה מטעמה. "כרטיס לכנס" או "הכרטיס"- כרטיס המוצע למכירה באמצעות האתר ו/או כרטיס שנרכש לכנס "עסקה"- הזמנת כרטיס לכנס באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מרכז ההזמנות. "שירות" או" שירותים" – אפשרויות רכישת כרטיסים לכנס באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים "עמוד התשלום"- העמוד באתר שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה טלפון להזמנות של בית ספר לפרקטיקה משפטית: 03-7711770.

ביצוע עסקאות ותשלום

מספר הכרטיסים לכנס הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד. בית ספר לפרקטיקה משפטית רשאי להודיע על סיום המלאי ו/או הוספת מקומות למלאי (אף לאחר גמר המלאי) בכל עת וע"פ שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי, והמשתמש (כהגדרתו לעיל) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה המחירים המפורסמים באתר, בשלב מילוי פרטי המשלם, הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק (ככל שאינם כוללים מע"מ הדבר מובהר במפורש לצד המחיר). בית ספר לפרקטיקה משפטית רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו לעיל) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. בעניין זה ביצוע עסקה באתר, או באמצעות הטלפון ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י בית ספר לפרקטיקה משפטית במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד, אלא אם מצוין אחרת. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות של בית ספר לפרקטיקה משפטית טלפון
03-7711770 או באמצעות הדוא"ל: practika@shayeanat.com.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי "בית ספר לפרקטיקה משפטית" להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין ו"בית ספר לפרקטיקה משפטית" שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים. לא ניתן להחליף את אופן התשלום לאחר ביצוע העסקה. בית ספר לפרקטיקה משפטית רשאי להגביל את כמות הכרטיסים בהנחה לכנס. זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות בכנס שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר הכנס. לא תחול על בית ספר לפרקטיקה משפטית כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק במקום הכנס.

על מנת להעניק לנכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד (כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים) את השירות ההולם, הנכם נדרשים לבצע רכישה טלפונית 03-7711770 של בית ספר לפרקטיקה משפטית וליידע את נציגת ההזמנות, טרם ביצוע הרכישה, אודות המגבלה והמענה הנדרש במקרה הספציפי איסוף כרטיסים כרטיס לכנס ו/או אישור הכניסה לכנס יתאפשר ביום הכנס ע"י עמדת רישום אשר יוצב בכניסה לאולם בו מתקיים הכנס, החל מחצי שעה לפני ההרצאה/המושב הראשון המתוארים בדף הכנס, המפורסם באתר, ולא יאוחר משלושים דקות לאחר תחילת הכנס. איסוף הכרטיס לכנס כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מחשבונית רכישת הכרטיס לכנס שנתקבלה בדוא"ל.

 ביטול עסקאות

ניתן לבטל את הכרטיס לכנס / ההשתתפות בכנס עד 10 ימים לפני מועד הכנס (להלן: "מועד הביטול המותר") עבור ביטול הכרטיס, במועד הביטול המותר, תגבה עמלת הזמנה / עמלת ביטול בסך 5% מגובה העסקה, או בסך 100 ש"ח- לפי הנמוך מבינהם. ביטול עסקה יתבצע באמצעות שליחת דוא"ל או פקס ובקשה לביטול בצירוף העתק חשבונית רכישת הכרטיס לכתובת המייל- practika@shayeanat.com ולאחר וידוא טלפוני שבקשת הביטול נקלטה במשרדי בית ספר לפרקטיקה משפטית בטלפון: 03-7711770.

יודגש כי בביטול לאחר המועד האמור לא יושב התשלום בגין הכרטיס,  אלא אם צוין בפרטי האירוע כלל אחר.

אם נדחה הכנס למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד הכנס החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי בית ספר לפרקטיקה משפטית בהתאם למקום הכנס ובהתאם לתאריך החדש של הכנס. ביטול עסקה במקרה שהכנס נדחה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטל הכנס מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה / דמי ביטול.

רשימת תפוצה

בית ספר לפרקטיקה משפטית מאפשר למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות (SMS מאת בית ספר לפרקטיקה משפטית), וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה, או עצה, מקצועית, ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מבית ספר לפרקטיקה משפטית אישור מראש ובכתב.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה  נשמרים במאגר מידע של בית ספר לפרקטיקה משפטית (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, בית ספר לפרקטיקה משפטית לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם בית ספר לפרקטיקה משפטית נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בית ספר לפרקטיקה משפטית ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של בית ספר לפרקטיקה משפטית מראש ובכתב זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושו של בית ספר לפרקטיקה משפטית בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות בנוגע לאתר 

בית ספר לפרקטיקה משפטית עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, בית ספר לפרקטיקה משפטית אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. בית הספר לפרקטיקה משפטית לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, בית ספר לפרקטיקה משפטית עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של בית ספר לפרקטיקה משפטית להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. בית ספר לפרקטיקה משפטית לא יישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית ספר לפרקטיקה משפטית בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הכנס או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את בית ספר לפרקטיקה משפטית אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, בית ספר לפרקטיקה משפטית אינו מתחייב כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל בית ספר לפרקטיקה משפטית ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של בית ספר לפרקטיקה משפטית בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

בית ספר לפרקטיקה משפטית שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים לכנס באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

היעדר אחריות לתכני הכנס ולמידע בתכנים הפרסומיים

מובהר כי אין לראות בתכנים הפרסומיים, באתר, בדף הפייסבוק, בתכני הכנס, מכל מין וסוג, לרבות כל הנאמר בכנס במסגרת הרצאות המרצים ו/או הקטעים המוקרנים בו ו/או בתכנים הכתובים המחולקים למשתתף, מצגות ההרצאות, חומרי עזר ומסמכים הנשלחים בדוא"ל למשתתפים משום ייעוץ משפטי ו/או מידע שיש הסתמך עליו בעת ביצוע פעולה ו/או החלטה הנוגעת לאיזה מענייני המשתתף ועל המשתתף לקבל ייעוץ מקצועי פרטני מגורם מוסמך טרם ביצוע כל פעולה ו/או החלטה. כל התכנים המועברים ו/או נמסרים בכנס של בית ספר לפרקטיקה משפטית, לרבות החומרים הכתובים המחולקים בהם, הינם בגדר מידע כללי, ולא המלצה, ולא חוות דעת, ולא ייעוץ מקצועי מכל מין וסוג, ובכל עסקה ו/או תיק ו/או מקרה נדרשת התייחסות פרטנית ומותאמת למקרה.

שינויים בתכנית הכנס ו/או בזהות המרצים

מובהר כי הכנס מתוכנן בהתאם לתיאום שמבוצע מראש מול המרצים. עם זאת יכול ויהיו שינויים בתכני הכנס (נושאי ההרצאות) ו/או בזהות המרצים, ואף ייתכן ביטול של איזו ו/או חלק מההרצאות בכנס.מובהר כי במקרה של ביטול מרבית ההרצאות המתוכננות בכנס, ללא מתן הרצאה אחרת במקומן ו/או פתרון ראוי אחר, יהיה המשתתף זכאי להשתתף בכנס נוסף בתיאום מראש עם החברה וביצוע רישום, בתוך 3 חודשים מיום הכנס בו חל הביטול של מרבית ההרצאות שתוכננו לכנס.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

צילום ההופעה

לעיתים הכנס יצולם בווידאו, לרבות צילומי קהל, ותשודר ותועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.

ברכישת כרטיס כניסה להופעה ובכניסתך להופעה את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש,מכל סוג, לרבות מסחרי,בכל פורמט ו/או מדיה, ללא מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע. ככל שאת/ה רוכש/ת כרטיס/ים עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום ההופעה וכי בכניסתם להופעה, הם מאשרים את האמור, ואתה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצידם בעניין.

בהצלחה.